foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Сътрудник социални дейности - 30.01.2017

Компютърна грамотност - 20.01.2017

"Здравен асистент" и "Болногледач" - 15.01.2017

Професионални обучения

Интензивни курсове

bgenfrdeitptrues

Връзки

*КАЛЕНДАР*

Февруари 2017
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Плевен

vencuslav gunovski_kajluka-malkiq qzovir_3.jpg

Дейности & услуги

Фотоси на наши курсисти

46.jpg

 

От 13.01.2016 г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа.

Схемата е финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика и ще се реализира на два етапа. В първия етап, който стартира на 13.01.2016г., ще бъде осигурена директна заетост на младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни. Във втория етап, на заявилите участие в него безработни младежи ще им бъде осигурявано първо обучение и преквалификация, а след това и подходяща заетост. Общата стойност на схемата „Обучения и заетост за младите хора“ за двата етапа е 115 млн.лв.

За работодателите:

В рамките на първия етап на схемата, работодателите ще могат да подават своите заявки за участие във всички дирекции „Бюро по труда“ от 13.01.2016г. Това, което проектът предлага за тях е възстановяване на средства за заплата на работниците за период до 6 месеца, включително и дължимите към тях осигуровки, както и поемане на средствата за наставници в размер на половин минималната работна заплата до 3 месеца.

За търсещите работа младежи:

Всички безработни младежи до 29 години включително могат да кандидатстват като подадат заявление за участие в схемата в бюрата по труда по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всеки регистриран младеж ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, чрез които да се постигнат конкретни цели за определен период от време.

Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост за младите хора”, могат да подават своите заявки във всички дирекции „Бюро по труда” от 13.01.2016 г. до изчерпване на финансовия ресурс.

Подробна информация за работодатели и младежи, търсещи работа, е публикувана в следната страница:

 

Процедура "Обучения и заетост за младите хора"

Обявена е процедурата за кандидатстване с проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ BG16RFOP002-1.001„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

Краен срок: 04.04.2016, до 19.00 ч.

Основна цел на схемата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Приоритет ще бъде даден на проекти, които попадат в приоритетните тематични области на ИСИС.

Тематични области на ИСИС:

- ИКТ и информатика; 

- мехатроника и чисти технологии; 

- индустрия за здравословен живот и биотехнологии; 

- нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Допустими кандидати:

• предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

• кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими дейности:

1) Изпълнението на проекта следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация:
 ИКТ и информатика: 

- производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

- ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;

- 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

- Big Data, Grid and Cloud Technologies;

- безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

- езикови технологии;

- уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

- използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.


 мехатроника и чисти технологии: 

- производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

− системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;

− вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;

− създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

− роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;

− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

− био-мехатроника;

− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).


 индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);

− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

− нано-технологии в услуга на медицината;

− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

− производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;

− зелена икономика.

 нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

2) Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

Иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите.

 Продуктова (стока или услуга) иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;

 Производствена (процесна) иновация е внедряване на нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;

 Маркетингова иновация е внедряване на нов метод за маркетинг, включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата продажна цена;

 Организационна иновация е внедряване на нов организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки.

По процедурата ще бъдат финансирани само проекти, въвеждащи продуктова и/или производствена иновация!

3) Допустими за подкрепа по Елемент „Инвестиции“, в случаите на режим Регионална инвестиционна помощ са проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:
− създаването на нов стопански обект или 

− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект, или

− диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект, или

− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

4) Проектът е в съответствие с хоризонталните политики

5) Проектът следва да бъде технически осъществим.

Бюджет на схемата:

• 50 000 000 евро (97 791 500 лв.), от които:

- за микро и малки предприятия - 15 000 000 евро (29 337 450 лева)

- за средни предприятия - 15 000 000 евро (29 337 450 лева)

- за големи предприятия - 20 000 000 евро (39 116 600 лева)

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• за микро предприятия

- Минимум - 100 000 лева

- Максимум - 1 000 000 лева

• за малки предприятия

- Минимум - 100 000 лева

- Максимум - 1 000 000 лева

• за средни предприятия

- Минимум - 100 000 лева

- Максимум - 1 000 000 лева

• за големи предприятия

- Минимум - 100 000 лева

- Максимум - 1 500 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• за микро предприятия

- 70% - за предприятия извън Югозападен район (за режим „регионална помощ“)

- 45% - за предприятия в Югозападен район (за режим „регионална помощ“)

• за малки предприятия

- 70% - за предприятия извън Югозападен район (за режим „регионална помощ“)

- 45% - за предприятия в Югозападен район (за режим „регионална помощ“)

• за средни предприятия

- 60% - за предприятия извън Югозападен район (за режим „регионална помощ“)

- 35% - за предприятия в Югозападен район (за режим „регионална помощ“)

• за големи предприятия

- 50% - за предприятия извън Югозападен район (за режим „регионална помощ“)

- 25% - за предприятия в Югозападен район (за режим „регионална помощ“)

• за всички категории предприятия 

- 90% (за режим „de minimis”)

• за микро, малки и средни предприятия 

- 90% (за режим „консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП”)

Допустими разходи:

• Придобиване на ново оборудване (ДМА и ДНА), необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

• Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.

• Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

• Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите (максимум 50% от общо допустимите разходи по проекта):

- консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания;

- консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат;

- осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;

- осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;

- осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;

- осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;

- осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;

- изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги.

Продължителност на проекта:

18 месеца

Начин на кандидатстване:

Ще се кандидатства по електронен път, като се използва ИСУН (Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България) и КЕП (Квалифициран електронен подпис), с който кандидатът създава профил в ИСУН 2020.

Допълнителна информация:

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК към съответния краен срок за подаване на проектни предложения, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия, 5 000 000 лева за средни предприятия и 7 500 000 лева за големи предприятия. В случай, че по време на финансовата оценка се установи надвишаване на тези прагове, Оценителната комисия служебно ще ги намалява до максимално допустимия размер.
Разходите за информация и комуникация (вкл. визуализация) и за одит са недопустими за финансиране по настоящата процедура. Въпреки това, бенефициентите следва да финансират със собствени средства посочените разходи с оглед изпълнение на задълженията им по Регламент 1303/2013 за мерки за комуникация и информация и съответно за представяне на доклад от външен одитор, в случаите когато такъв доклад се изисква съгласно договора за безвъзмездна помощ.
Право на финансиране получават проектите, получили най-малко 60 точки от 100 максимални.